1 2 3 4 5

Bodemenergie

Warmte-koudeopslag (WKO) is een beproefde techniek om de energiebehoefte van gebouwen te verduurzamen. In de zomer wordt het koude grondwater gebruikt voor koeling en wordt de overtollige warmte aan de bodem toegevoegd. In de winter wordt warmte aan het grondwater onttrokken, wat weer tot afkoeling van de bodem leidt. Als dit goed is ontworpen en de jaarlijkse cyclus goed is ingeregeld, kan dit tot een aanzienlijke besparing leiden van energieverbruik.
 
Naast een ondergronds systeem van buizen om de koude- en warmte van- en naar de ondergrond te transporteren, ontwerpt Witteveen+Bos ook de bovengrondse installaties die nodig zijn om de koude respectievelijk warmte voor de gebouwen beschikbaar te maken. De dimensionering van de installaties moet goed worden afgestemd op de bouwfysische eigenschappen van het gebouw. Om te bewaken dat er geen verstoring optreedt van de warmtehuishouding in de ondergrond, verzorgen wij zonodig een grondwatervergunning. Behalve van de warmtebalans, hangt dit ook af van de geohydrologie van het watersysteem. Onze ervaring is dat met goede monitoring het algehele rendement van het boven- en ondergrondse energiesysteem kan worden vergroot. Ook adviseren wij over monitoringsystemen voor temperatuur en andere waterkwaliteitsparameters, verzorgen daarvan het ontwerp en voeren de data-analyses uit.
 
Wanneer sprake is van meerdere WKO-systemen in elkaars nabijheid, dan kunnen deze elkaar beïnvloeden. Witteveen+Bos kan u adviseren bij het opstellen van een masterplan om zowel organisatorische als juridische aspecten vast te leggen en de onderlinge wisselwerking tussen de WKO-systemen te optimaliseren. Witteveen+Bos begeleidt bij het uitwerken van de gecombineerde uitvoering van een bodemenergiesysteem en een bodemsanering. Witteveen+Bos heeft diverse beleidsondersteunende instrumenten ontwikkeld waarmee overheden grip krijgen op beheer en besluitvorming over hun bodemgebruik.

Wij adviseren onder meer op het gebied van:

  • vergunningen
  • gemeentelijke en provinciaal beleid
  • opstellen van kansenkaarten
  • haalbaarheids- en effectstudie
  • uitvoeren van monitoring