1 2 3 4 5

Bio-energie

Witteveen+Bos heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van technische en milieuprocedurele aspecten van bio-energie-installaties.

Vanwege onze lange ervaring in afvalwater- en rioolwaterzuiveringen zijn wij zeer vertrouwd met vergisting van zuiveringsslib en energie-opwekking met warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK). Witteveen+Bos is betrokken geweest bij diverse co-vergistingsprojecten van industriële reststromen. Wij hebben alle kennis in huis voor de optimalisatie en het ontwerp van bio-energie-installaties. Dit betreft onder meer:

 • de ombouw van mesofiele naar thermofiele vergisting met een hogere organische stofafbraak en hogere biogasproductie
 • het verhogen van het rendement van bestaande en nieuw te ontwerpen WKK-installaties
 • het verzorgen van het gehele ontwerp bij het verwerken of transporteren van het opgewekte biogas of groen gas

Wij adviseren overheden en bedrijven regelmatig over de juridische en (milieu)technische aspecten van milieuvergunningen voor biomassaverwerkende bedrijven, variërend van innovatieve installaties voor mestvergisting tot biomassacentrales voor grote energieproducenten. Een zorgvuldige vergunningprocedure is van groot belang voor de tijdige en succesvolle realisatie van een project. Witteveen+Bos heeft de juridische kennis en ervaring die hiervoor nodig is.

Voor potentiële vestigingslocaties kunnen wij met quick scans snel de milieuhygiënische en procedurele risico's en mogelijkheden in kaart brengen. Zonodig wordt daarbij gebruikgemaakt van onze gespecialiseerde adviesgroepen voor geluid- en luchtmetingen (waaronder geurmetingen). Bij de behandeling van rest- en afvalstromen van bio-energie-installaties kunnen wij deskundige advisering verzorgen, bijvoorbeeld bij:

 • afvalwaterzuivering (biologisch, fysisch en chemisch)
 • terugwinnen van grondstoffen zoals stikstof en fosfaat (algenfarming, struviet)
 • geurverwijdering en rookgasreiniging

Witteveen+Bos was en is betrokken wij een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Onze dienstverlening strekt daarbij van haalbaarheidsstudies, systeemkeuzes, ontwerp en bestek tot vergunningen, gunning- en contractbegeleiding, directievoering en training en praktijkbegeleiding. Onze adviseurs lopen voorop in nieuwe technologieën en participeren regelmatig in onderzoeksprogramma’s. Bij meerdere waterschappen werd onderzoek verricht naar alternatieve zuiveringsconcepten en manieren om bestaande rwzi’s energiezuiniger te maken.

In de waterzuiveringsketen is het op heel veel punten mogelijk om efficiënter met energie om te gaan of energie terug te winnen. Onze advisering strekt zich uit over de volle breedte van dit werkterrein, zoals op het gebied van:

 • benutten van restwarmte
 • procesoptimalisatie waterzuiveringsinstallaties
 • slibverwerking
 • maximaliseren rendement warmtekrachtinstallaties
 • algenfarming